Restaurointikillan säännöt

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus (hyväksytty 7.5.2017, vuosikokouksen ajankohta muutettu ja 11§ lisätty 3.4.2018

Yhdistyksen nimi on Restaurointikilta ry ja sen kotipaikka on Espoo. Restaurointikilta on Mestarikiltaneuvosto ry:n jäsenjärjestö.

Killan tarkoituksena on toimia koko Suomen kattavana mestarintutkinnon tai kisällintutkinnon suorittaneiden, sekä muiden killan hyväksymien restaurointialan ammattilaisten tai restaurointialalle pyrkivien yhteistyöelimenä, edistää korkeaa ammattitaitoa, ammattilaisten kädentaitoja ja rakennussuojelua.

Tarkoitustaan kilta toteuttaa:

 1. Toimimalla korkean ammattitaidon hyväksi
 2. Vaalimalla vanhoja ammattiperinteitä
 3. Pitämällä yhteyttä muihin mestarikiltoihin
 4. Järjestämällä opinto- ja tutustumisretkiä sekä esitelmätilaisuuksia ja kursseja, järjestämällä tavoitteellista koulutusta.
 5. Ottamalla osaa näyttelyihin ja messuihin sekä järjestämällä niitä
 6. Harjoittamalla suureen yleisöön kohdistuvaa tiedotustoimintaa
 7. Järjestämällä vapaa-ajan toimintaa
 8. Killalla on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita.
 9. Kilta ylläpitää kotisivustoa internetissä
 10. Kilta voi tuottaa ja käsikirjoittaa videoita, sekä multimediaa ja tietokoneohjelmia

Killan tarkoituksena ei ole tuottaa välitöntä taloudellista etua jäsenilleen.

Killan jäsenet

 1. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä restaurointialan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö, tai muu killan hyväksymä restaurointialan ammattilainen.
 1. Restaurointikillan kokous voi kutsua kunniaoltermanniksi tai kunniajäseneksi hallituksen ehdotuksesta henkilön, joka on ansiokkaasti osallistunut Restaurointikillan toimintaan tai restaurointi- tai konservointialan työhön.
 1. Muu jäsen: Muita jäseniä voivat olla hallituksen hyväksymät alan ansioituneet harrastajat, perustutkinnon suorittaneet, oppipojat, yritykset ja yhteisöt sekä muut kannattajajäsenet. Muilla jäsenillä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta.
 1. Varsinaiseksi jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen. Varsinainen jäsen ja muu jäsen on velvollinen suorittamaan killalle jäsenmaksun kalenterivuosittain tammikuun loppuun mennessä. Jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous.
 1. Killan jäsenten on noudatettava näitä sääntöjä sekä killan kokousten ja hallituksen laillisessa järjestyksessä tekemiä päätöksiä ja sopimuksia sekä käyttäydyttävä toiminnassaan jäsenen arvolle sopivalla tavalla.
 1. Jos jäsen haluaa erota killasta, tulee hänen jättää hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallinen eroilmoitus taikka ilmoittaa eroamisestaan killan kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Jäsenyys lakkaa sen kalenterivuoden päättyessä, jonka kuluessa ilmoitus eroamisesta on tehty.

Jos jäsen ei täytä näiden sääntöjen mukaan hänelle kuuluvia velvollisuuksia, tai syyllistyy hyvän ammattitavan vastaiseen toimintaan, voi hallitus erottaa hänet killan jäsenyydestä.

Restaurointikilta voi kuulua jäsenenä muihin järjestöihin.

Killan toimielimet

Killan hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Killan asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, ensisijaisesti restaurointimestari, jota kutsutaan oltermanniksi ja varapuheenjohtaja, jota kutsutaan varaoltermanniksi, sekä seitsemän varsinaista jäsentä.

– sihteeri, jota kutsutaan sulkamestariksi

– varainhoitaja, jota kutsutaan arkunvartijaksi

sekä viisi muuta jäsentä, joiden tehtävät hallitus voi jakaa seuraavan perinteen mukaisesti:

– pöytäkirjantarkastaja, joka vahvistaa hallituksen kokousten pöytäkirjat ja jota kutsutaan

sinetinvartijaksi

– seremoniamestari, joka toimii eri tilaisuuksien eeskäypänä ja ohjaajana

– veisuumestari, joka toimii tilaisuuksien laulun ja soiton ohjaajana

– kellarimestari, joka toimii tilaisuuksien emäntänä tai isäntänä.

– verkkomestari, joka toimii kotisivujen päivittäjänä.

Killan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa.

Hallituksen koollekutsumisesta ja kokouspaikasta päättää hallitus.

Killan nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja varainhoitaja, aina kaksi yhdessä.

Kokoukset

Vuosikokous, jota kutsutaan möötiksi pidetään huhtikuun loppuun mennessä.

Killan ylimääräisiä kokouksia pidetään hallituksen harkinnan mukaan tai kun vähintään kymmenesosa killan äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai sihteerit ja ääntenlaskijat
 2. Todetaan kokouksen laillisuus
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 4. Esitetään toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta
 5. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle
 8. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
 9. Vahvistetaan talousarvio seuraavalle toimintakaudelle
 10. Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet
 11. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
 12. Valitaan killan edustajat eri järjestöihin ja yhteisöihin
 13. Käsitellään hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat sekä keskustellaan kokouksessa esille tulevista asioista ja aloitteista

Vuosikokouksen ja ylimääräisen kokouksen ajasta ja paikasta on ilmoitettava vähintään neljä viikkoa ennen kokousta Restaurointikillan jäsenten kotisivulla tai postitetulla kokouskutsulla, jäsenkirjeellä tai sähköpostilla.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniaoltermannilla ja kunniajäsenellä on killan kokouksessa yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaaleissa arpa.

Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli joku sitä vaatii.

Restaurointikillan toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotukset on jätettävä hallitukselle yhtä kuukautta ennen kokousta. Sääntömuutoksesta on ilmoitettava kokouskutsussa ja uusi sääntöluonnos on liitettävä kokouskutsuun. Muutosesitys tulee hyväksytyksi, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa kaikista annetuista äänistä.

10§

Kilta voidaan purkaa hallituksen esityksestä vuosikokouksessa tai ylimääräisessä, erityisesti tätä tarkoitusta varten koolle kutsutussa kokouksessa.

Purkamista on käsiteltävä kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden väliaika on vähintään kaksi kuukautta. Purkamisehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään viisi kuudesosaa kummassakin kokouksessa annetuista äänistä on sitä kannattanut.

Restaurointikillan toiminnan päättyessä sen arkisto ja muu omaisuus luovutetaan killan tarkoitusperiä toteuttavaan tarkoitukseen viimeisen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

11§ Kilta voi järjestää jäsenilleen ammattiosaamisen näyttöjä ja kehittää ammattinimikkeistöä.

12§

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä ja määräyksiä.